Ivanka – người có thể nắm giữ bí mật bạo loạn Đồi Capitol

Là người gần gũi với Trump và ở cạnh ông khi Đồi Capitol bị vây hãm, Ivanka thành mắt xích được Ủy ban Điều...