Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về việc thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo; việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn quận 5. Thời kỳ thanh tra: năm 2018 – 2020.
Cụ thể, Thanh tra TP đã chỉ ra những hạn chế, thiếu sót, tồn tại, chưa phù hợp quy định pháp luật trong việc chấp hành pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.
Đó là có thiếu sót về trình tự, thủ tục khi tiến hành một cuộc thanh tra: ban hành kết luận thanh tra trễ hạn so với quy định; sổ nhật ký đoàn thanh tra chưa ghi đầy đủ thời gian, có trường hợp thiếu chữ ký của trưởng đoàn thanh tra; không tổ chức họp đoàn thanh tra thông qua báo cáo kết quả thanh tra.
Những thiếu sót nêu trên không phổ biến, không làm thay đổi kết luận thanh tra, nguyên nhân là do lỗi chủ quan của trưởng đoàn thanh tra, thành viên đoàn thanh tra được giao nhiệm vụ và có phần trách nhiệm của thanh tra quận 5, chủ tịch UBND quận 5 với vai trò là người đứng đầu. Do đó, cần phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.
Về thực hiện pháp luật tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công dân tại UBND quận 5 cần lưu ý về việc áp dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản để theo dõi, tổng hợp số lượt tiếp công dân; việc tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tiếp công dân; bố trí 1 phó chánh văn phòng làm trưởng Ban tiếp công dân theo đúng quy định nhằm nâng cao hiệu quả hơn.
Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị chưa được cập nhật, sửa đổi, bổ sung theo quy định; quy định thời gian 10 ngày cho ban tiếp công dân quận xử lý chuyển đơn đến các phòng, ban chuyên môn để xử lý tiếp là chưa phù hợp về thời hạn.
Công tác xử lý đơn khiếu nại, tố cáo đối với một số trường hợp còn thiếu sót, chưa phù hợp theo quy định:
Có 3 trường hợp phải thụ lý giải quyết khiếu nại; chuyển 1 đơn tố cáo không thuộc thẩm quyền có trễ hạn và chưa thông báo cho người tố cáo biết; việc theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết đơn phản ảnh, kiến nghị thuộc thẩm quyền còn chưa chặt chẽ, dẫn đến còn tồn đọng 16 đơn chưa có kết quả giải quyết của các đơn vị, phòng ban thuộc quận.
Những thiếu sót nêu trên thuộc trách nhiệm của ban tiếp công dân quận và có phần trách nhiệm của chủ tịch UBND quận 5 với vai trò là người đứng đầu.
Công tác giải quyết khiếu nại không đảm bảo đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định.
Nguyên nhân là do phòng quản lý đô thị còn hạn chế về nghiệp vụ tham mưu giải quyết khiếu nại. Trách nhiệm thuộc về phòng quản lý đô thị, cán bộ thụ lý và có phần trách nhiệm của chủ tịch UBND quận 5 với vai trò là người đứng đầu.
Về TT trách nhiệm của chủ tịch UBND quận 5 trong việc chấp hành pháp luật quản lý, sử dụng đất, nhà, công trình và các tài sản khác gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 5.
Công tác quản lý nhà nước của UBND quận 5 đối với nhà, đất công đã có phương án sắp xếp lại, xử lý còn chưa kiên quyết trong chỉ đạo; thiếu tính chủ động, chưa kịp thời; công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; thiếu nhân sự để phục vụ cho công tác quản lý; tổ chức triển khai thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý chưa nghiêm, còn để kéo dài nhiều năm; chưa theo dõi, đôn đốc các đơn vị trong việc lập, điều chỉnh, phê duyệt đề án, dẫn đến việc khai thác nhà, đất công không hiệu quả theo như phương án đã được UBND TP phê duyệt, nên chưa thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
Các đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng nhà, đất công được giao vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết nhưng không lập đề án hoặc đề án chưa được duyệt đã tổ chức thực hiện, là chưa thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà, đất công…
Chủ tịch UBND quận 5 chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu, người được giao quản lý nhà, đất công.
Từ đó, Chánh TT Thành phố kiến nghị và được Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu kết luận, chỉ đạo chủ tịch UBND quận 5 chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót trong công tác TT, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nêu tại phần kết luận TT.
Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân, đơn vị có liên quan trong công tác quản lý sử dụng nhà, đất công đã được nêu tại phần kết luận TT.