Share

Chính sách mới của Tổng thống Biden sẽ đánh thuế hàng triệu người hiện đang được miễn thuế bất động sản

Kế hoạch Ngân sách của ông Biden sẽ khiến hàng triệu người Mỹ phải chịu một mức thuế tài sản thừa kế mới (new death tax). Đề nghị của ông Biden là thực hiện đánh thuế lợi tức vốn (giá trị tài sản tăng) khi tử vong đối với giá trị tài sản tăng chưa bị đánh thuế trước đây. Những người nộp thuế có giá trị ròng không gần mức miễn thuế bất động sản 11.7 triệu USD hiện tại sẽ bị đưa vào khung của loại thuế tài sản thừa kế mới này.

Việc miễn thuế bất động sản, phần được miễn thuế trong giá trị [tài sản] ròng của mỗi cá nhân khi tử vong đã được tăng đều đặn trong 20 năm qua. Với mức miễn thuế bất động sản hiện tại là 11.7 triệu USD, rất ít bất động sản phải trả thuế thừa kế tài sản.

Theo Kế hoạch Ngân sách của ông Biden, những cá nhân có giá trị [tài sản] ròng dưới 1 triệu USD khi tử vong có thể phải chịu một tỷ lệ phần trăm đáng kể giá trị [tài sản] ròng của họ bị chính sách thuế mới lấy mất.

Loại thuế này sẽ chỉ tác động đến những người nộp thuế sở hữu (thừa kế) các tài sản tăng giá khi [người thân của họ] tử vong. Mặc dù loại thuế này sẽ khiến một số người nộp thuế có giá trị [tài sản] ròng dưới 1 triệu USD phải chịu mức thuế mới, nhưng sẽ có hàng triệu người khác có giá trị [tài sản] ròng lớn hơn nhiều sẽ tiếp tục không phải trả thuế thừa kế tài sản. Kế hoạch Ngân sách ông Biden về cơ bản sẽ thực hiện một loại thuế thừa kế tài sản mới đối với nhiều người nộp thuế có thu nhập trung bình.

Kế hoạch Ngân sách của ông Biden quy định việc đánh thuế các khoản lợi tức chưa thu (giá trị tài sản chưa bán tăng) khi tử vong sau khi trừ đi một mức lợi tức chưa thu (giá trị tài sản chưa bán tăng) là 250,000 USD đối với nhà ở của người đóng thuế và không bao gồm lợi tức chưa thu (giá trị tài sản chưa bán tăng) lần đầu là 1 triệu USD (tăng gấp đôi đối với các cặp vợ chồng). Kế hoạch Ngân sách của ông Biden cũng bao gồm một đề nghị tăng thuế suất lợi tức vốn (giá trị tài sản tăng) lên 39.6% đối với phần lợi tức (giá trị tài sản tăng) vượt quá 1 triệu USD mà vẫn giữ thuế thu nhập đầu tư ròng hiện hành là 3.8% đối với khoản thu nhập đầu tư trên 200,000 USD.

Các tài sản thừa kế dự kiến ​​do người nộp thuế khi tử vong chuyển sang [cho người nhận thừa kế] có thể bị phá hủy theo Kế hoạch Ngân sách của ông Biden. Kế hoạch này tính thuế lợi tức vốn (giá trị tài sản tăng) phải trả khi tử vong mà không xét đến khoản nợ [khác] hiện có.

Một giáo viên (bà Mẹ) đã mua ngôi nhà của mình vào năm 1971 với giá 100,000 USD với số tiền thu được từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ của người chồng trẻ đã chứng kiến ​​ngôi nhà của mình tăng giá trị lên 1.75 triệu USD trong suốt 50 năm. Trong suốt 50 năm đó, bà đã vay 950.000 USD trên ngôi nhà để trả cho việc học đại học của con gái), các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng diễn ra của bà và con gái cũng như các hoạt động cá nhân khác. Hôm nay, bà ấy sống trong nhà của bà ấy với con gái của bà ấy; họ tồn tại được về mặt tài chính bằng dựa vào tiền lương hưu và bảo hiểm tàn tật kết hợp của họ.

Theo luật hiện hành, khi người Mẹ qua đời, con gái bà sẽ được thừa kế ngôi nhà mà không phải chịu thuế thừa kế tài sản. [Tuy nhiên nếu] theo Kế hoạch Ngân sách của ông Biden, bất động sản của người Mẹ phải đóng thuế khoảng 60,000 USD. Người mẹ, với giá trị tài sản ròng khi tử vong là 800,000 USD sẽ phải đối mặt với thuế [suất] thừa kế tài sản mới là 7.5% giá trị tài sản ròng đó.

Một người đóng thuế khác (ông Bob) đã mua một tòa nhà chung cư với giá 550,000 USD vào năm 1996. Ngày nay, đó là tài sản duy nhất của anh ta. Tòa nhà căn hộ có giá trị thị trường hợp lý là 3 triệu USD, đang bị vướng vào khoản nợ 2 triệu USD và do khấu hao, có mức cơ sở tính thuế [chỉ còn] là 50,000 USD. Giá trị tài sản ròng của ông Bob là 1 triệu USD. Khi tử vong, với Kế hoạch Ngân sách của ông Biden, ông Bob sẽ phải đối mặt với mức thuế thừa kế tài sản mới khoảng 610,000 USD đối với giá trị tài sản ròng 1 triệu USD của mình, [do] mức thuế thừa kế tài sản mới là khoảng 61.1% trên giá trị tài sản ròng 1 triệu USD. (Cách tính thuế bao gồm thuế suất lợi tức vốn mới (giá trị tài sản tăng) do ông Biden đề nghị.)

Một cặp vợ chồng đã phát triển một nhà hàng gia đình trong khoảng thời gian 50 năm. Mọi người đều làm việc trong nhà hàng từ thời cha mẹ của họ lúc thành lập đến thời con cái của họ khi bọn trẻ đã trưởng thành người lớn. Ngày nay, doanh nghiệp có giá trị thị trường hợp lý là 5 triệu USD. Theo Kế hoạch Ngân sách của ông Biden, khi người vợ/chồng còn lại sau qua đời, một khoản thuế thừa kế tài sản mới khoảng $ 857,000 sẽ được tính. (Việc tính thuế bao gồm thuế suất lợi tức vốn (giá trị tài sản tăng) được đề nghị mới của ông Biden.) Khoản thuế này sẽ được hoãn lại cho đến khi doanh nghiệp được bán hoặc không có thành viên gia đình nào còn điều hành doanh nghiệp.

Ông Billy Smith có tài sản ròng là 11.7 triệu USD, tất cả đều là tiền mặt. Ông ấy sẽ không phải trả thuế thừa kế tài sản theo luật hiện hành và không có thuế thừa kế tài sản bổ sung theo Kế hoạch Ngân sách của ông Biden, một mức thuế suất bất động sản bằng không.

Trong khi người Mẹ sẽ phải chịu mức thuế thừa kế tài sản mới là 60,000 USD với giá trị tài sản 800,000 USD, ông Bob phải chịu mức thuế tài sản thừa kế mới là 610,000 USD với giá trị tài sản ròng là 1.0 triệu USD, và doanh nghiệp của gia đình này sẽ phải chịu mức thuế thừa kế tài sản là 857,000 USD khi bán đi, ông Billy Smith với giá trị ròng bằng tiền mặt là 11.7 triệu USD sẽ hoàn toàn thoát khỏi thuế tài sản thừa kế.

Kế hoạch Ngân sách của ông Biden có vẻ công bằng đối với một số nhà lý thuyết tưởng, nhưng đối với hầu hết mọi người, các kết quả tương đối giữa những người nộp thuế thuộc các hoàn cảnh kinh tế khác nhau có vẻ kỳ quái.

Gần đây, có thông tin cho rằng đề nghị đánh thuế giá tài sản tăng khi qua đời hiện đang được xem xét chỉ dành cho những người quá cố với mức tăng giá trị 5 triệu USD chưa chịu thuế khi qua đời. Mặc dù điều này làm tăng ngưỡng đánh thuế về mặt vật chất, nhưng vẫn còn vấn đề về việc tạo ra một loại thuế thừa kế tài sản mới đáng kể đối với những người hiện không phải chịu bất kỳ loại thuế thừa kế tài sản nào. Rõ ràng là không thể thay đổi luật thuế đánh vào việc tử vong đã xảy ra hơn 100 năm mà không áp dụng các loại thuế tổng hợp đối với phần tăng giá trị tài sản chưa bị đánh thuế vào ngày ban hành.

Có một đề nghị hệ quả tất yếu là loại bỏ mức ngưỡng chuyển tiếp khi [người để lại thừa kế] tử vong cho những người hưởng [thừa kế]. Đề nghị này cũng tạo ra mức thuế thừa kế tài sản mới đối với hàng triệu người với giá trị [tài sản] ròng thấp hơn nhiều so với 11.7 triệu USD. Tài sản thừa kế sẽ vẫn phải chịu thuế tài sản thừa kế mới, sự khác biệt duy nhất là ngày thanh toán. Kết quả vẫn là một loại thuế thừa kế tài sản mới đối với hàng triệu người nộp thuế.

Mặc dù đã có một vài học giả thảo luận về khái niệm đánh thuế [giá tài sản] tăng khi [người để lại thừa kế] tử vong, nhưng thực tế của Kế hoạch Ngân sách của ông Biden vẫn chưa được giải thích rộng rãi cho người dân Mỹ. Thật khó để tưởng tượng rằng công chúng mong muốn nhìn thấy những người nộp thuế thuộc tầng lớp trung lưu phải chịu các loại thuế thừa kế tài sản mới và đáng kể. Thật khó để tưởng tượng rằng người dân Mỹ sẽ thấy người Mẹ phải trả 60,000 USD tiền thuế thừa kế tài sản trong khi ông Billy Smith trả bằng thuế thừa kế tài sản bằng 0 như một cách đánh thuế công bằng.

Một người khôn ngoan có thể tin rằng đánh thuế [giá tài sản] tăng khi [người để lại thừa kế] tử vong hoặc đánh thuế phần tăng giá ấy khi người hưởng thừa kế bán tài sản của người quá cố là phù hợp. Nhưng, điều này đã không xảy ra trong hơn 100 năm ở Hoa Kỳ. Vào một buổi sáng, Quốc hội thức dậy và xác định rằng họ sẽ thực hiện một loại thuế bất động sản mới bao gồm một tỷ lệ rất đáng kể các bất động sản của tầng lớp trung lưu Hoa Kỳ nghe có vẻ giống như điều mà Vua George III đã xem xét vào năm 1760.

nguồn:https://etviet.com/thue-tai-san-thua-ke-moi-cua-tong-thong-biden-se-danh-thue-hang-trieu-nguoi-hien-dang-duoc-mien-thue-bat-dong-san_238525.html

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *